Ads Right Header

8th Term 3 - அறிவியல் 50 + 50 வினாக்களும், விடைகளும்!
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
🚀Whatsapp
Click here to join tnkural.com 26

🚀Telegram
Click here to join tnkural.com
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

=>கால்டனின் விசில் என்பது கீழ்கண்ட எதன் முக்கியமான பயன்பாடு ஆகும் ?

கேட்போலி / மீயொலி / குற்றொலி

=>காந்தப்புலத்தின் அலகு யாது ?

=>பெர்ரோ காந்தப்பொருளை , பாரா காந்தப் பொருளாக மாற்ற முடிந்த வெப்பநிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

=>அல்நிக்கோ என்பது என்ன ?

=>மங்கள்யான் விண்கலம் அனுப்பப்பட்ட நாள் மற்றும் எதனை ஆராய அனுப்பப்பட்டது ?

=>எந்த தொழில்நுட்பத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியதால் சிவன் அவர்கள் இராக்கெட் மனிதர் எனப்படுகிறார் ?

=>கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் கலந்த கலவை என்பது?

உற்பத்தி வாயு
நிலக்கரி வாயு
உயிரி வாயு
நீர் வாயு

=>உயர்ந்த தரம் கொண்ட நிலக்கரி வகை எது?அதிலுள்ள கார்பன் சதவீதம்?

=>உலகின் முதல் பெட்ரோலிய கிணறு எங்கு தோண்டப்பட்டது ?

வினாக்களைக் காண
Click here to view pdf

நன்றி.திரு.செந்தமிழன்(தேநீர் விரும்பி)

விடைகள்

1 . சங்கிலித் தொடராக்கம்
2 . புரப்பேன்
3 . பருத்தி , சோளம் பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்ஸ்
4 . அசாடிரக்டின்
5 . மே 22
6 . காடாக்குதல் , காடு வளர்த்தல்
7 . கூற்று சரி , காரணம் தவறு
8 . டெசிபல்
9 . 1 - ஆ 2 - அ 3 - இ
10 . இரும்பு ஆக்சைடு ( மேக்னடைட் )

11 . உந்துவிசை அமைப்பு
12 . வழிகாட்டும் அமைப்பு
13 . ஒளிச்சேர்க்கை
14 . 0 . 02 %
15 . தாமிரம்
16 . அனைத்தும் தவறு
17 . ஆக்சாலிக் அமிலம்
18 . மீத்தேன்
19 . பென்டேன்
20 . சயாடு

21.இரண்டாவது
22 . சுந்தர்லால் பகுணா , 1970
23 . பேத்த - ( 2017 )
24 . அ , உ தவறு
25 . 1976 , காடுகள்
26 . கூற்று , காரணம் இரண்டும் சரி
27 . அ , ஆ சரி
28 . நியோடினம் , சமாரியம்
29 . வில்லியம் கில்பர்ட்
30 . வடமுனை

31 . அனைத்தும் சரி
32 . சரி
33 . 1969
34 . ஆ மட்டும் சரி
35 . 35 . 6 %
36 . 35 கிராம்
37 . 1 தவறு , 2 சரி
38 . காரங்கள்
39 . அனைத்தும்
40 . அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு

41 . புரப்பேன் , பியூட்டேன்
42 . மீத்தேன்
43 . ஈத்தேன் ( 5 . 5 % )
44 . லெகூம்
45 . கல்கத்தா , ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் தாவரவியல் தோட்டம் .
46 . லைக்கன்
47 . சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜுன் 05
48 . மேள்குத் தொடர்ச்சி மலை
49 . 1873
50 . வங்காளப் புலி

51 . IUCN
52 . மார்ச் 3
53 . 1 - ஈ , 2 - அ , 3 - இ , 4 - உ , 5 - ஆ
54 . 2 மட்டும் தவறு
55 . 4500 Kj / kg
56 . பென்சீன் / டொலுவின்
57 . USA , வர்ஜினியா , 1980
58 . சல்பைடு , செலினியம்
59 . நிலக்கரி
60 . சோடியம் பை கார்பனேட்

61 . அனைத்தும் சரி
62 . வினிகர்
63 . சல்பியூரிக் அமிலம்
64 . சலவைச் சோடா
65 . ஈ மட்டும் தவறு ( 95 % )
66 . 1879
67 . திரவ நைட்ரஜன்
68 . பரச்சாபூர் , 1800
69 . நெட்டலை
70 . மீயொலி

71 . டெஸ்லா / காஸ்
72 . கியூரி வெப்பநிலை
73 . பசுக் காந்தம்
74 . 2013 Nov 5 , செவ்வாய்
75 . கிரையோஜெனிக்
76 . உற்பத்தி வாயு
77 . ஆந்த்ர சைட் ( 86 - 97 % )
78 . பென்சில்வேனியா ( USA ) , 1839
79 . கூற்று , காரணம் இரண்டும் சரி
80 . IARI

81 . ரைசோபியம்
82 . உத்ரகாண்ட்
83 . CPCSEA
84 . ஜீன் 28
85 . அனைத்தும் சரி
86 . பின்னா
87 . 5m
88 . டயா
89 . நியோமிடியம்
90 . ராகேஷ் சர்மா , பஞ்சாப்

91 . வாலை வடித்தல்
92 . கென்யா , 1977 , வாங்கரி மாதாய்
93 . 1986
94 . 1969
95 . கேப்டன்வி . சுந்தரம் 1959
96 . 25 - 65 மைக்ரோ டெஸ்லா
97 . அறிவு
98 . பொட்டாஷ் படிகாரம்
99 . சிவப்பு
100 . 98 % .

Previous article
Next article

Leave Comments

Post a comment

Ads Post 4

DEMOS BUY