Ads Right Header

Box Questions - எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் இரண்டாம் பருவம்


8 ஆம் வகுப்பு

இரண்டாம் பருவம்

1 . வெப்பம்

1 . இரயில் தண்டவாளங்களில் சிறிது இடைவெளி இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் . அது ஏன் என்று தெரியுமா ? . இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தண்டவாளங்கள் கோடை காலங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தினால் விரிவடைகின்றன . ஆனால் அவ்வாறு விரிவடையும் போது தண்டவாளத்தில் இடைவெளி விடப்பட்டு உள்ளதால் எந்தவித பாதிப்பும் அதில் ஏற்படுவதில்லை .

2 . இயற்கையாகவே புவியின் மீது திண்மம் , திரவம் , வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்ற ஒரே பருப்பொருள் நீர் ஆகும் .

3 . உலோகங்கள் அனைத்தும் சிறந்த வெப்பக் கடத்திகளாகும் . வெட்பத்தை எளிதாகக் கடத்தாத பொருள்கள் வெப்பம் கடத்தாப் பொருள்கள் ( அ ) காப்பான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன . மரம் , தக்கை , பருத்தி கம்பளி , கண்ணாடி , இரப்பர் ஆகியவை வெப்பம் கடத்தாப் பொருள்களாகும் .

4 . வெப்பக் கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்ப ஆற்றல் பரவுவதை நம் கண்களால் காண முடியும் . 500°C வெப்பநிலைக்கு ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும்போது கதிர்வீச்சானது மங்கிய சிவப்பு நிறத்தில் நமது கண்களுக்குத் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது . அப்பொழுது நம் தோலின் மூலம் வெப்பத்தினை உணரமுடியும் . மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது கதிர்வீச்சின் அளவு அதிகரிக்கின்றது . அப்பொழுது ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தைத் தொடர்ந்து இறுதியாக அப்பொருள் வெள்ளை நிறத்தில் ஒளிரும் .

5 . உணவுப்பொருள்களில் உள்ள ஆற்றலின் அளவு கிலோ கலோரி எனும் அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது . 1 கிலோ கலோரி = 42000 ( தோராயமாக )

6 . முதன் முதலாக 1782ஆம் ஆண்டு ஆன்டொய்ன் லவாய்ஸியர் மற்றும் பியரே சைமன் லாப்லாஸ் ஆகியோரால் , வேதியியல் மாற்றங்களால் ஏற்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவை அளவிட பனிக்கட்டி - கலோரிமீட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது

7 . வெற்றிடக்குடுவை முதன் முதலில் 1892 ஆம் ஆண்டு ஸ்காட்லாந்து அறிவியலாளர் சர் ஜேம்ஸ் திவார் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது . அவரைக் கவுரவப்படுத்தும் விதமாக இது திவார் குடவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது . இது திவார் பாட்டில் எனவும் அழைக்கப்படும் .

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

8 ஆம் வகுப்பு

இரண்டாம் பருவம்

2 . மின்னியல்

1 . மின் நடுநிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருள் எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் மட்டுமே நேர்மின்னூட்டமுடைய பொருளாகிறது . நேர்மின்துகள்களைப் பெற்றுக்கொள்வதால் அல்ல .

2 . நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு கண்ணாடித் தண்டினை மற்றொரு நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற கன்னாடித் தண்டின் அருகே கொண்டு செல்லும் போது அவை ஒன்றை விட்டு ஒன்று  விலகுகின்றன . ஆனால் நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற கன்னாடித் தண்டின் அருகே எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற எபோனைட் தண்டினைக் கொண்டு வரும் போது அவை ஒன்றை ஒன்று கவர்கின்றன . தண்டுகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் குறையும் போது விலக்கு விசை அல்லது கவர்ச்சி விசை அதிகரிக்கின்றது .

3 . மின்துகள்களை தங்களுக்குள் பாய அனுமதிக்கும் பொருள்கள் மின்கடத்திகள் எனப்படும் . அலுமினியம் தாமிரம் போன்ற உலோகங்கள் மின் கடத்திகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் மின்துகள்களை தங்களுக்குள் எளிதாக பாய அனுமதிக்காத பொருள்கள் மின்காப்புப் பொருள்கள் எனப்படும் . ரப்பர் , மரம் , நெகிழிப் பொருள்கள் ஆகியன மின்காப்புப் பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் .

4 . 1600 ஆம் ஆண்டு வில்லியம் கில்பர்ட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட நிலைமின்காட்டி வெர்சோரியம் என்றழைக்கப்பட்டது , உலோக ஊசி ஒன்றினை மேடையொன்றில் தொங்கவிடப்பட்டிருந்த அமைப்பே வெர்சோரியம் என்று அழைக்கப்பட்டது . இந்த உலோக ஊசியானது அதனருகே கொண்டு வரப்படும் மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்களால் ஈர்க்க ப்படும் .

5 . மின்னல் ஒரு மரத்தைத் தக்கும்போது உருவாகும் அதிகபட்ச வெப்பத்தினால் மரத்தினுள் உள்ள நீரானது ஆவியாகி மரம் எரிந்து விடுகிறது .

6 . மின்னல் மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழையின்போது திறந்த வெளியிலோ அல்லது மரத்தின் அடியிலோ நிற்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் . கீழே அமர்ந்து தலையைக் குனிந்து கொள்வது நல்லது . அதைவிட வாகனங்களுக்குள் இருப்பது பாதுகாப்பானது . வாகனங்களின் உலோகப் பரப்பு நிலைமின் தடுப்புறையாகச் செயல்பட்டு மின்னலானது வாகனத்திற்குள் அமர்ந்திருப்பவர்களை தாக்காமல் அது பாதுகாக்கிறது .

7 . ஈல் என்ற ஒரு வகையான விலாங்கு மீன் 650 வாட்ஸ் அளவுக்கு மின்சாரத்தை உருவாக்கி மின்னதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் . ஆனால் தொடர்ச்சியாக அது மின்னதிர்ச்சியைக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தால் அதனுடைய உடலில் இருக்கும் மின்னூட்டம் முழுவதுமாக மின்னிறக்கம் அடைந்துவிடும் . அதன்பின் அதனைத் தொடும் போது மின்னதிர்ச்சி ஏற்படாது.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
⚓ WHATSAPP
      click here to join tnkural.com

⚓TELEGRAM
     click here to join tnkural.com
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Previous article
Next article

Leave Comments

Post a comment

Ads Post 4

DEMOS BUY