Ads Right Header

Tnpsc Science important notes.

 


காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் - கண்ணாடி

இரும்பின் தாது - மாக்னடைட்

பதங்கமாகும் பொருள் - கற்பூரம்

அணா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் - சீசியம்

அறைவெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது - கிரிக்கெட் மட்டை

நீரில் கரையாத பொருள் - கந்தகம்

நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு - கார்பன் -டை -ஆக்சைடு

நீரில் கரையாத வாயு எது - நைட்ரஜன்

பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்ச்சி - உருகுதல்

நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் - ஸ்டார்ச் மாவு

மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி - அழைப்பு மணி

வெப்ப கடத்தாப் பொருள் - மரம்

திரவ நிலையிலுள்ள உலோகம் - பாதரசம்

ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் - உலோகத்துண்டு

இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை - புடைத்தல்

ஒரு படித்தான தன்மை கொண்டது - தூய பொருட்கள்

கலவைப் பொருள் என்பது - பால்

கலவையில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருட்களின் நிறம், அளவு, வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றைப் பிரிக்கக் கையாளும் முறை - கையால் தெரிந்து எடுத்தல்

கடல்வாழ் செடிகளின் சாம்பலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சேர்மம் - சோடியம் கார்பனேட்

தீயின் எதிரி என அழைக்கப்படுவது - கார்பன் டை ஆக்சைடு

போலிக் கூரைகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் வேதிச் சேர்மம் - பாரிஸ் சாந்து

அசிட்டிக் அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல் - வினிகர்

கீட்டோன் வரிசையின் முதல் சேர்மம் - அசிட்டோன்

40 சதவீத பார்மால்டிஹைடின் நீர்க்கரைசலின் பெயர் - பார்மலின்

100 சதவீத மறுசுழற்ச்சி செய்யப்படும் பொருள் - கண்ணாடி

100 சதவீத தூய எத்தில் ஆல்கஹால் - தனி ஆல்கஹால் என அழைக்கப்படுகிறது.

பளபளப்புக்கொண்ட அலோகம் - அயோடின்

மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம் - கிராபைட்

எப்சம் உப்பின் வேதிப்பெயர் - மெக்னீசியம் சல்பேட்

செயற்கை இழைகளுக்கு உதாரணம் - பாலியெஸ்டர், நைலான், ரேயான்

கேண்டி திரவம் என்பது - பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்

மோர்ஸ் உப்பின் வேதிப்பெயர் - சோடியம் சல்பேட்

அதிக அளவு பொட்டாசி யம் அயோடைடில் கரைக்கப்பட்ட மெர்க்குரிக் அயோடைடு கரைசல் - நெஸ்லர் கரணிஎனப்படும்

பார்மால்டிஹைடுடன் அம்மோனியா வினைபுரிந்து கிடைக்கும் கரிமச் சேர்மத்தின் பெயர் - யூரோட்ரோபின்.

சலவைப் பொருட்களின் அயனிப்பகுதி - -SO3- Na+

சலவை சோடா தயாரிக்கப் பயன்படுவது - சோடியம் கார்பனேட்

ஒரு எரிபொருள் எரிய தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையே - எரிவெப்பநிலை

எரிசோடா என்ப்படுவது - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு

எரி பொட்டாஷ் எனப்படுவது - பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு

நீரில் கரையும் காரங்கள் - அல்கலிகள்

பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை - பிளாஸ்மா

இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்

தூய்மையான நீரின் PH மதிப்பு - 7

அதிக ஆற்றல் மூலம் கொண்டது - லிப்பிடு

இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் - வைரம்

எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் - நுரைப்பான்  (ஃபோம்மைட்)

ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்

வெள்ளை துத்தம் எனப்படுவது - ஜிங்க் சல்பேட் ZnSO4

உலகில் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் - ஃபுளுரோ சல்பியூரிக் அமிலம் HFSO3

ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கந்த அமிலத்தைப் பொருத்ததாகும்.*சோடியத்தின் அணு எண் மற்றும் அணு நிறை முறையே 11 மற்றும் 23 ஆகும். அதிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை - 12

காஸ்டிக் சோடா எனப்படுவது - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு

அமில நீக்கி என்ப்படுவது - மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு

காஸ்டிக் பொட்டாஷ் எனப்படுவது - பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு.

குளிர் பானங்களின் PH மதிப்பு 3.0

சிமெண்ட் கெட்டிப்படுவதைத் தாமதப்படுத்த அதனுடன் சேர்க்கப்படுவது - ஜிப்சம்

குளியல் சோப்பில் கலந்துள்ள காரம் - பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு

சலவைத்தூள் தயாரிக்க பயன்படும் சாதனம் - பெக்மென் சாதனம்

கற்பூரம் எரியும் போது உருவாகும் வாயு - கார்பன் டை ஆக்சைடு

பனிக்கட்டி போன்ற அசிட்டிக் அமிலம் என்பது - 100 சதவீத அசிட்டிக் அமிலம்

நங்கூரம் மற்றும் குதிரை லாடம் தயாரிக்கப் பயன்படும் இரும்பின் வகை - தேனிரும்பு

நீர்ம அம்மோனியாவின் பயன் - குளிர்விப்பான்

பென்சீன் ஆய்வுக்கூடங்களில் கரைப்பானாகப் பயன்படுவது - நைட்ரஜன்

சோப்புகளில் உப்பாக உள்ள அமிலம் - கொழுப்பு அமிலம்

இயற்கையில் தனித்துக் கிடைக்கும் தனிமங்களில் மென்மையானது - கிராபைட்

வெண்ணெயில் காணப்படும் அமிலம் - பியூட்டிரிக் அமிலம்

ஆற்றல் மிகு ஆல்கஹால் என்பது - தனி ஆல்கஹால் + பெட்ரோல்

அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ள அலோகம் ஒன்றின் பெயர் – புரோமின்

இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்

எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் - நுரைப்பான் (ஃபோம்மைட்)

ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்

ஒளிச் சேர்க்கை என்பது - வேதியல் மாற்றம்

இயற்பியல் மாற்றம் - பதங்கமாதல்

வேதியியல் மாற்றம் - இரும்பு துருப்பிடித்தல்

பொதுவாக மாசு கலந்த சேர்மத்தின் கொதிநிலை - தூய சேர்மத்தின் கொதிநிலையை விட அதிகம்

யூரியாவின் உருகு நிலை - 135o C

இரும்பு துருபிடித்தல் என்பது - ஆக்சிஜனேற்றம்

இரப்பையில் ஏற்படும் அதிகப்படியான அமிலத் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிவினை - நடுநிலையாக்கல்

இரத்தத்திலுள்ள ஹீமோகுளோபினைப் பாதிக்கக்கூடிய வாயு - கார்பன் மோனாக்சைடு

புரதச் சேர்க்கையில் பயன்படுவது - நைட்ரஜன்

நீரேறிய காப்பர் சல்பேட்டின் நிறம் - நீலம்

எத்தில் ஆல்கஹாலின் கொதிநிலை - 78o C

கோதுமையிலிருந்து உமியை நீக்கும் முறை - தூற்றுதல்

நீரும் மணலும் கலந்த கலவையைப் பிரிக்கும் முறை - தெளியவைத்து இறுத்தல்

ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எக்காரத்துடன் வினைபுரிந்து சோடியம் குளோரைடை உருவாக்குகிறது - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு

நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இணைந்து அம்மோனியா உருவாதல் வினையின் பயன்படும் நியதி - உயர் வெப்பநிலை

கடல் நீரைக் குடி நீராக மாற்ற மேற்கொள்ளப்படும் செயல்முறை - காய்ச்சிவடித்தல்

மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் - காப்பர் சல்பேட்

ரவையில் கலந்துள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை - காந்தப்பிரிப்பு முறை

துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் - இரும்பு ஆக்ஸைடு

ஒரு பொருள்களின் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசை என்பது அதன் எடை.

திரவங்களின் கன அளவைக் காண உதவும் கருவி - கொள்கலன்

வரைப்படத்தாள் முறையில் கண்டறிவது - ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பு

அளவுகோலின் அளவீடுகளை செங்குத்தாகப் பார்க்காததால் தோன்றும் குறை - இடமாறுதோற்றப்பிழை

கன அளவின் அலகு - மீ3

திரவங்களின் கன அளவை காணப்பயன்படும் அலகு - லிட்டர்

காஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி செயலாற்றும் இடம் - இரைப்பை

அதிக நீர் அருந்தும் நிலையின் பெயர் - பாலிடிப்சியா

கண் லென்சின் ஒளிபுகும் தன்மை குறைபாட்டினால் உண்டாகும் நோய் - கண்புரை

விழிப்படலத்தில் புண்கள் தோன்றி நோய் தொற்று ஏற்படும் நிலை - கெரட்டோமலேசியா

ஐஸ்கிரீம் உருகுதல் எத்தகைய மாற்றத்திற்கு உதாரணம் - இயற்பியல் மாற்றம்

அடர்த்தி குறைவான பொருள் - வாயு

கவர்ச்சி விசை அதிகம் கொண்ட ஒன்று - கருங்கல் துண்டு

மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் உதாரணம் - மீன்தூண்டில்

தெளிவான பார்வைக்கு பொருட்களை வைக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச தூரம் - 25 செமீ

மின்தடையை அளக்க உதவும் அலகு - ஓம்

எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது - ஆவியாதல்

பொருட்களின் நிலை மாறுவது - இயக்கம்

கடல் நீர் ஆவியாதல் - வெப்பம் கொள்வினை

நொதித்தல் நிகழ்வின் மோது வெளிப்படும் வாயு - கார்பன் -டை-ஆக்ஸைடு

கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை - ஆவியாதல்

எரிமலை வெடிப்பு என்பது - கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம்

உணவு கெடுதல் எவ்வகை மாற்றம் - விரும்பத்தகாத மாற்றம்

மின்சூடேற்றி இயங்குதல் எவ்வகை மாற்றம் - இயற்பியல் மாற்றம்

ஊஞ்சல் விளையாட்டில் சுழலும் வீரரின் இயக்கம் - வட்ட இயக்கம்

இரு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுகிய தொலைவு - இடப்பெயர்ச்சி

நியூட்டன்/மீட்டர்2 என்பது - பாஸ்கல்

அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் வாய்பாடு - விசை/பரப்பு

துப்பாக்கியில் அழுத்தப்பட்ட சுருள்வில் பெற்றிருப்பது - நிலை ஆற்றல்

இரசமட்டத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ள திரவம் - ஆல்கஹால்

அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி - போர்டன் அளவி

ஒரியான் என்பது - விண்மீன் குழு

புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு - ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியா

எரிதலை கட்டுப்படுத்தும் வளி மண்டல பகுதிப் பொருள் - நைட்ரஜன்

புவியின் உள்மையப் பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலை - 1770

புவியின் வெளி மையப்பகுதியில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில் அடங்கியுள்ள தனிமம் - சிலிக்கன்

திட்ட அலகு என்பது - SI முறை

அடி, பவுண்டு, விநாடி என்பது - FPS முறை

நிலவு இல்லாத கோள் - வெள்ளி

கோள் ஒன்றினைச் சுற்றி வரும் சிறியபொருளின் பெயர் - நிலவு

பில்லயன் விண்மீன்கதிர்களின் தொகுப்பு - அண்டம்

உர்சாமேஜர் என்பது - ஒரு விண்மீன் குழு

புற ஊதாக் கதிர்களை உறிஞ்சுவது - ஓசோன்

வேலையின் அலகு - ஜூல்

1 குவிண்டால் என்பது - 1000 கி.கி

டார்ச் மின்கலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்

அணு என்பது - நடுநிலையானது

எலக்ட்ரான் என்பது - உப அணுத்துகள்

நியூட்ரானின் நிறை - 1.00867 amu

பொருளின் கட்டுமான அலகு - அணு

வேலையை அளக்க உதவும் வாய்ப்பாடு - விசை X நகர்ந்த தொலைவு

கூட்டு எந்திரத்திற்கு எ.கா - மின் உற்பத்தி

ஆதாரப்புள்ளிக்கும் திறனுக்கும் இடையில் பளு இருப்பது - இரண்டாம் வகை நெம்புகோல்

பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் - கியர்கள்

நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் - ஆர்க்கிமிடிஸ்

தனித்த கப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் - முதல் வகை

கார்களில் உள்ள ஸ்டியர்ங் அமைப்பு எந்த வகை எந்திரம் - சக்கர அச்சு

பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை - பிளாஸ்மா

நெம்புகோலைத் தாங்கும் புள்ளி - ஆதாரப்புள்ளி

எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது - நெம்புகோல்

இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது - ஆப்பு

கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது - மின்னூட்ட விசை

பாரமனியில் திரவமாகப் பயன்படுவது - பாதரசம்

விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவது - சூரிய மின்கலம் (சோலார்)

தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்

வீசும் காற்றின் திசை மற்றும் கால அளவைக் காட்டும் வரைப்படம் - Star டிங்க்ராம்

இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகப் பணியாற்றியவர் -டாக்டர்  அம்பேத்கார்

12வது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எந்த கால கட்டத்திற்குரியது - 2005 – 2010

இந்தியாவிலிருந்து இலங்கையை பிரிக்கும் ஜலசந்தி - பாக் ஜலசந்தி

இநதியாவில் பிரிட்டீஷ் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்ட இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை - துர்காப்பூர்

சூப்பர் 301 என்பது - அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம்

ஒர் ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்குக் கிடைக்கும் நீரின் அளவில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் - 133வது இடம்

உலகிலேயே நிலத்தடி நீரை அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் நாடு - இந்தியா

இந்தியாவில் வன மகோத்சவம் எந்த மாதத்தில் நடைபெறுகிறது - ஜூலை

தமிழ் நாட்டில் காற்றாலை மின் நிலையம் உள்ள இடம் - ஆரல் வாய்மொழி

முள்ளங்கியில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு - ஆணி வேர்த்தொகுப்பு

நெல்லில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு - சல்லி வேர்த்தொகுப்பு

முண்டு வேர்கள் கொண்ட தாவரம் - சோளம், கரும்பு

கொத்து வேர்கள் கொண்ட தாவரம் - டாலியா

பின்னுகொடி தாவரம் - அவரை

ஏறு கொடி தாவரம் - மிளகு, வெற்றிலை

பூண்டின் நறுமணத்திற்குக் காரணம் அதில் உள்ள - சல்பர் உள்ள சேர்மம்

டெங்கு காய்ச்சலைத் தோற்றுவிக்கும் வைரஸ் - ஃபிளேவி வைரஸ்

பகலில் கடிக்கும் பழக்கமுடைய கோசு - எய்டஸ்

தூதுவ ஆர்.என்.ஏ.வில் காணப்படும் ரிபோசோம்களின் தொகுப்பின் பெயர் - பாலிசோம்

பாக்டீரியா இருசமப் பிளவு முறையில் இனப்பபெருக்கம் செய்கிறது.

தாவரங்கள் நீரை சவ்வூடுபரவல் முறையில் நீரை உறிஞ்சுகின்றன.

பூத்தலில் பங்குபெறும் ஹார்மோன் – ஃபுளோரிஜென்

இரு சமமான கரங்கலைக்கொண்ட குரோமோசோமின் பெயர் - மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்

டி.என்.ஏ. ஆர்.என்.ஏ.வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - படியெடுத்தல்

முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டை என்பது - சைகோட்

நெல்லில் காணப்படும் கனி வகை - காரியாப்சிஸ்

ரோமங்கள் கற்றையாக அமைந்திருக்கும் விதைகள் - கோமோஸ் விதைகள்

படியெடுத்தலில் பங்கு பெறும் நொதி - ஆர்.என்.ஏ.பாலிமரேஸ்

மிகப்பெரிய முட்டையினை இடும் உயிரினம் - நெருப்புக்கோழி

அக்ரோசோமின் முக்கியப் பணி - அண்டத்தினுள் நுழைதல்

இரத்தச் செல்களை உண்டாக்கும் மூலச் செல்களின் பெயர் - ஹீமோபாயிடிக் செல்கள்

பாம்புக் கடிக்கு விஷ முறிவு மருந்து தயாரிக்கப்படும் தாவரம் - ராவுல்ஃபியா சர்பன்டைனா (சர்ப்பகாந்தி)

ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தந்தை - டாக்டர். சாமுவேல் ஹென்மென்

1909ல் வார்மிங் என்பவர் நீர்த் தேவையின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எத்தனை வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார் - மூன்று

கிரைசோகிராப் கருவியைக் கண்டுபிடித்த இந்திய அறிவியலறிஞர் - ஜே.சி. போஸ்

மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை மூச்சு விடுகிறான் - 16 முதல் 18 முறை

ஒடு தண்டு தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - புல்

மனித உடலில் மிகவும் கனமான உறுப்பு - தோல்

வேம்பிலிருந்து கிடைக்கும் பூச்சிக் கொல்லியின் பெயர் - அஸாடிராக்டின்

ஆன்டிஜென்கள் இல்லாத இரத்தத் தொகுதி - O இரத்தத் தொகுதி

எரிசக்தி ஆற்றலைத் தயாரிக்க உதவும் தாவரங்கள் - ஜட்ரோபா மற்றும் யூபோர்பியா

முட்டைத் தாவரம் என அழைக்கப்படுவது - கத்தரி

பூச்சிகளில் காணப்படும் முட்டை வகை - சென்ட்ரோலெசித்தல்

முதலாம் ஊன் உண்ணிகளுக்கு உதாரணம் - பாம்பு

இரண்டாம் ஊன் உண்ணிகளுக்கு உதாரணம் - கழுகு

பறவை முட்டையின் கரு உணவில் காணப்படும் முக்கிய புரதங்கள் - பாஸ்விடின், லிப்போ விட்டலின்

மனிதனின் கருவுறுகாலம் - 280 நாள்கள்

அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் - போலிக்கால்கள்

வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது - ஹார்மோன்கள்

புவி நாட்டம் உடையது - வேர்

இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் - வால்வாக்ஸ்

யானையின் கருவுறு காலம் - 17 - 20 மாதங்கள்

டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் - புகையிலை

முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது - ஹைடிரா

நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு - கிளாமிடோமானஸ்

மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி - பிளாஸ்மோடியம்

அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு - மண்புழு

பன்றியிலிருந்து மனிதனுக்கு உறுப்பு ஒட்டு செய்யப்படுவது - ஜெனோகிராப்ட்

விலங்கினங்களில் முதன் முதலாகத் தோன்றும் நிணநீர் உறுப்பு - தைமஸ் சுரப்பி

நடமாடும் மரபுப் பொருள் எனப்படுவது - டிரான்ஸ்போசான்கள்

இடியோகிராம் என்பது - குரோமோசோம்களைக் குறிக்கும் படம்

ஆண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சை முறை - வாசக்டமி

தற்காலத்திய தேன் கூட்டில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது - 5 அறைகள்

எலும்புகளில் காணப்படும் குழாய்களின் பெயர் - *ஹாவர்ஷியன் குழாய்

ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்தம் இருக்கும் பகுதி - இடது வெண்ட்ரிக்கிள்

விலங்குகளின் உடலைச் சுற்றி புறப்பரப்பில் காணப்படும் திசு - எபிதீலியத் திசு

அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக் குழாய் - நுரையீரல் தமனி

மனிதனுக்கு நிமோனியா சளிக் காய்ச்சல் அடினோ வைரசால் ஏற்படுகிறது.

நம் உடலில் காணப்படும் தசைகள் நம் உடலின் எடையில் பங்கு வகிக்கும் சதவீதம் - 30 சதவீதம்

நரம்புத் திசுவின் அடிப்படை அலகு - நியுரான்

சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையமாக செய்ல்படுவது - முகுளம்

நிணநீர் சுரப்பிகளில் உருவாவது - லியூக்கோசைட்டுகள்.

கிரேவின் நோயுடன் தொடர்புடைய சுரப்பி - தைராய்டு சுரப்பி

மனித ஆண்களின் மூளையின் எடை சுமார் - 1400 கிராம்

செல்லினைக் கண்டறிந்தவர் - இராபர்ட் ஹூக்

உட்கருவைக் கண்டுபிடித்தவர் - இராபர்ட் பிரெளன்

செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் - தியோடர் ஸ்ச்வான், ஜேக்கப் ஸ்லீடன்

பாக்டீரியாவைக் கண்டறிந்தவர் - ஆன்டன் வால்லூவன் ஹூக்

புரோட்டோ பிளாசத்தைக் கண்டறிந்தவர்கள் - பர்கிஞ்சி, மோல்

புரோகேரியாட் செல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு - நாஸ்டாக்

மிகவும் எளிய செல்லமைப்பைக் கொண்ட செல்கள் புரோகேரியாட்டு செல்கள் எனப்படும்

ஸ்கிளிரென்கைமா லிக்னின் செல்லின் இரண்டாம் நிலை செல்சுவரால் ஆக்கப் பட்டிருக்கிறது.

பறவைகளின் புறச்சட்டகம் - இறகுகள்

கொனிடியங்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பு - பைலைடு

கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் அடிப்படைச் செயல் அலகு - நெஃப்ரான்

தவளையின் இதயத்தில் காணப்படும் அறைகளின் எண்ணிக்கை - மூன்று

களைக்கொல்லியாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை ஹார்மோன் - 2,4-D பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்

கடவுளின் முதற்கோவிலாகக் கருதப்படுவது - காடுகள்

ஊசியிலைக் காடுகளின் வேறு பெயர் - போரியல் காடுகள்

புறாவின் விலங்கியல் பெயர் - கொலம்பியா லிவியா

தக்காளி தாவரத்தின் உயிரியல் பெயர் - லைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம்

தரையொட்டிய நலிந்த தண்டுடைய தாவரத்திற்கு உதாரணம் - ட்ரைடாக்ஸ் (வெட்டுக் காயப்பூண்டு)

தாவரங்கள் தங்களின் உணவைத் தயாரித்துக் கொள்ளத் தேவைப்படும் வாயு - கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு

நாள் ஒன்றுக்கு மநித உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் சிறுநீரின் அளவு - 1.5 - 2 லிட்டர்

தவளையின் இரப்பையின் மேற்பகுதியின் பெயர் - கார்டியாக்

தண்டில் உள்ள சிறுதுளைகளின் பெயர் - லென்டிசெல்

இலைத் துளையின் இரு மருங்கிலும் அமைந்துள்ளது - காப்பு செல்கள்

ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படும் வாயு - ஆக்ஸிஜன்

உழவனின் நண்பன் - மண்புழு

சிதைப்பவை - காளான்

உயிர்க்காரணி - பாக்டீரியா

முதன்முதலில் இரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் -கிறிஸ்டோபர்

பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் - துருவப் பிரதேசம்

வரிக்குதிரைகள் காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை - புல்வெளிப்பிரதேசங்கள்

விலங்கு மிதவை உயிரி - ஆஸ்ட்ரோகோடுகள்

இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - சப்பாத்திக்கள்ளி

மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்தப் பயன்படும் தாவரம் - கீழாநெல்லி

புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் துலங்கலைத் தரும் தாவரம் - பிரையோஃபில்லம்

சக்தி தரும் உணவுச் சத்து - கார்போஹைட்ரேட்

ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செய்யும் வெள்ளையணு - லிம்ப்போசைட்டுகள்

வேதியாற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்ற உதவும் செல்லும் - தடை செல்கள்

பெரியம்மையை உண்டாக்கும் வைரஸ் - வேரியோலா வைரஸ்

நாளமில்ல சுரப்பிகள் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கிறது.

பிறக்கும்போதோ காணப்படும் தைராய்டு குறைப்பு நிலையின் பெயர் - கிரிட்டினிசம்

இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனைச் சுமந்து செல்லும் திறனைக் குறைப்பது - கார்பன் மோனாக்ஸைடு

இரத்த உறைவைத் தடுக்க அட்டையின் உமிழ் நீரில் காணப்படும் பொருள் - ஹிருடின்

கார்பஸ் லூட்டியம் சுரப்பது - ரிலாக்சின்

பூனை மீன்களின் பொதுவான தமிழ்ப் பெயர் - விரால்

செயற்கையான சிறுநீரகம் எனப்படுவது - டயலைசர்

சிறுநீரகத்திற்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு விகிதம் - 20 -25 சதவீதம்

மனித இதயத்தின் பேஸ் மேக்கர் ஆக வேலை செய்யும் பகுதி -எஸ்.ஏ. பகுதி

சிறுநீரில் காணப்படும் யூரியாவின் அளவு - 2 சதவீதம்

சிறுநீர்ப்பையில் கற்கள் உருவாகக் காரணம் - புரதம் மற்றும் பாஸ்பேட் குறைந்த உணவை உட்கொள்வதால்

இத்த சிவப்பு செல்களில் காணப்படும் நிறமி - ஹீமோகுளோபின்

இரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு குறைவதால் உடலில் சேரும் பொருள் - கீட்டோன்கள்

51 அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன் - இன்சுலின்

மனிதரில் பிளேக் நோயை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா - எர்சினியா பெஸ்டிஸ்

கருவுறாத அண்டத்தின் வாழ்நாள் காலம் 12-24 மணி நேரம்

மனித கருப்பையின் உள் அடுக்குச் சுவரின் பெயர் - எண்டோமெட்ரியம்

கரு உணவு முட்டையின் மையத்தில் காணப்படும் முட்டை வகை - சென்ட்ரோலெசித்தல்

கொனிடியங்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பு - பைலைடு

கரும்புச்சாற்றில் உள்ள குளுக்கோசின் சதவீதம் - 30 சதவீதம்

புளோயம் ஒரு கூட்டு திசு

வேரின் புறவெளி அடுக்கு எபிபிளெமா என அழைக்கப்படுகிறது.

நரம்பு செல்லின் நீண்ட கிளைகளற்ற பகுதி ஆக்ஸான் எனப்படும்.

பாரன்கைமா திசு உணவை சேமிக்கின்றது.

கணிகங்கள் குளோரென்கைமாவில் காணப்படுகின்றன.

சல்லடைத் தட்டினைக் கொண்ட திசு - புளோயம்

பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம் - தந்தித் தாவரம்

இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் - ஹீமோகுளோபின்

பறவைகளின் உணவு எங்கு அரைக்கப்படுகிறது - அரைவைப்பை

கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - செரித்தல்

தொற்றுத்தாவர வேர்களில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற திசு --- வெலாமன்

மெல்லுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - ஆக்டோபஸ்

குழியுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - ஹைட்ரா

சைகஸ் - ஜிம்னோஸ் பெர்ம் வகையைச் சேர்ந்தது.

கிரினெல்லா - சிவப்பு பாசி வகையைச் சேர்ந்தது.

பாரமீசியம் - சீலியோபோரா வகையைச் சேர்ந்தது

எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்தும் மருந்து - அசிட்டோதையாமிடின் AZT

தாவரத்தின் இனப் பெருக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பகுதி - பூக்கள்

ஆணி வேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - பீட்ரூட்

பறக்கும் தன்மையற்ற பறவை - ஆஸ்ட்ரிக்

ஆணி வேர் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் - புளியமரம்

ஆணி வேர் மாற்றமடைந்திருப்பது - கேரட்

விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது - முளைக்குருத்து

குமிழ்த் தண்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு - வெங்காயம்

மலரின் ஆண் பாகம் - மகரந்தத் தூள்

வறண்ட நிலத்தாவரம் - சப்பாத்திக்கள்ளி

தொற்றுத் தாவரம் பற்றி வளரும் தாவரம் ஓம்புயிரி எனப்படும்.

கோலன்கைமா திசுவில் காணப்படுவது - பெக்டின்

தாவர உடல், ஆக்குத்திசு மற்றும் நிலைத்திசு ஆகிய இரு வகை திசுக்களைக் கொண்டுள்ளது.

Previous article
Next article

Leave Comments

Post a comment

Ads Post 4

DEMOS BUY